چیتگر منطقه چند است

چیتگر منطقه چند است؟

چیتگر  آخرین منطقه تهران است که در سال 79 به شهرداری تهران ضمیمه شده است که با 5 هزار و 800 هکتار و همچنین دارا بودن فضای سبز 1800 هکتاری وسیع ترین منطقه تهران است که بیشترین فضای سبز را نیز در اختیار دارد. هدف از ایجاد این محدوده نیاز تهران به یک محیط گردشگری …

چیتگر منطقه چند است؟ ادامه مطلب »