تفاوت واحدهای تعاونی با واحدهای خصوصی

مبلغ حق عضویت در تعاونی مسکن چگونه محاسبه میشود؟

تعاونی مسکن به منظور ساخت و ساز بصورت جمعی تاسیس میشود و اعضای آت کلیه هزینه های مربوط به ساخت را از ابتدا که تهیه زمین و تحویل آن است تا تکمیل و تحویل واحد انجام میدهند. در این بین برای برخی شوال است که مبلغ حق عضویت در تعاونی مسکن چگونه محاسبه میشود و …

مبلغ حق عضویت در تعاونی مسکن چگونه محاسبه میشود؟ ادامه مطلب »