موقعیت پروژه سپکو در چیتگر

شرکت تعاونی مروارید شهر فاخر: اعتبار سنجی و معرفی

شرکت تعاونی مروارید شهر فاخر  در تاریخ 1398/08/02به شماره ثبت ۱۹۵۴ و شناسه ملي ۱۴۰۰۸۷۱۹۱۰۱ به ثبت رسیده است.  حسين مبري به سمت مديرعامل و مهديه محمودي به شماره ملي به سمت رئيس هيئت مديره منصوب شده اند. این شرکت تعاونی ضمن اینکه فاقد رزومه ساخت است چندین پروژه را معرفی نموده که هیچکدام در …

شرکت تعاونی مروارید شهر فاخر: اعتبار سنجی و معرفی ادامه مطلب »