پروژه بنیتا

تعاونی مسکن مهر ایثار یاران: معرفی تعاونی و پروژه ها

شرکت تعاوني مهر ايثار یاران در تاريخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۸ به شماره ثبت ۵۵۱۳۲۳ به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۸۲۶۹۸۴ ثبت گردیده است و بر طبق آخرین تغییرات شرکت مرتضي گودرزي به کد ملي به سمت رئيس هيئت مديره، آقاي رستم غفاری چوان عضو علي البدل به سمت مدیرعامل منصوب شده اند. این تعاونی 1 پروژه معرفی نموده است …

تعاونی مسکن مهر ایثار یاران: معرفی تعاونی و پروژه ها ادامه مطلب »