تعاونی کاشانه همت

تعاونی مسکن کاشانه همت: جزئیات پروژه ها و سابقه تعاونی

شرکت تعاوني مسکن سازان کاشانه همت در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۹۱۹۸ به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۲۲۷۵۹۲ ثبت رسیده است.رضا خادم به سمت مديرعامل و عليرضا کفائي لطفي به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب شده اند. این تعاونی چند پروژه با نام پروژه سران و یا پارک مسکونی سران معرفی نموده است که 2 پروژه …

تعاونی مسکن کاشانه همت: جزئیات پروژه ها و سابقه تعاونی ادامه مطلب »