معرفی و اطلاعات تعاونی مسکن ارتش در منطقه 22

عمده مالکیت زمین های منطقه 22 تهران در اختیار ارتش میباشد و در زمان جنگ به عنوان کارخانجات ساخت مهمات مورد استفاده قرار گرفت و پس از جنگ نیز تبدیل به پادگان های نظامی شده بود .  این محدوده در سال 1379 به عنوان آخرین منطقه شهرداری ضمیمه تهران شد و به هدف تبدیل به …

معرفی و اطلاعات تعاونی مسکن ارتش در منطقه 22 ادامه مطلب »