تعاونی انبوه سازان برما گستر همت غرب

شرکت تعاونی برما گستر همت غرب: اطلاعات و بررسی

شرکت تعاوني انبوه سازي برما گستر همت غرب در تاریخ 1395/07/27 به شماره ثبت ۵۰۰۰۲۸ و شناسه ملي ۱۴۰۰۶۲۵۰۵۱۲ به ثبت رسیده است. محمدرضا باقري به سمت رئيس هيئت مديره، سعيد محمودي به سمت نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل منصوب شده اند. این شرکت تعاونی فاقد سابقه تحویل میباشد و در حال حاضر …

شرکت تعاونی برما گستر همت غرب: اطلاعات و بررسی ادامه مطلب »