برج های در حال ساخت تهران

برج های در حال ساخت تهران: نقشه جدیدی از شهر

برای سازنده ها استفاده حداکثری از فضای زمین در اولویت است و هر چه بتوانند سازه خود را بالاتر ببرند سود بیشتری عایدشان می شود. از طرفی دیگر شهرداری قوانین سفت و سختی بابت این موضوع وضع کرده است و هر سال هم شرایط سخت تر می شود و تراکم پایینتر می آید و نتیجه …

برج های در حال ساخت تهران: نقشه جدیدی از شهر ادامه مطلب »