تعاونی آرین ستاره همت غرب

تعاونی آرین ستاره همت غرب: اطلاعات و معرفی

تعاونی آرین ستاره همت غرب که بر اساس شماره نامه ثبت ۱۴۰۰۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۹۹۶۱ از نام قبلی خود یعنی تعاونی توسعه ساخت همت غرب تغییر نام داده است. این شرکت تعاونی با شماره ثبت 387201 و شناسه ملی 10320366874 به ثبت رسیده است. این شرکت تعاونی متعلق به شرکت آرین سازه است که پروژه هایی که در …

تعاونی آرین ستاره همت غرب: اطلاعات و معرفی ادامه مطلب »