سهم مشاعات در پروژه های تعاونی ساز

یکی از مواردی که در پروژه های تعاونی ساز میبایست بدان توجه شود سهم مشاعات در پروژه های تعاونی ساز است . معمولا در تبلیغات فروش پروژه ها متراژی مشخص را در جدول خرید و پرداخت اقساط خود مشخص مینمایند اما از آنجاییکه معنی تعاونی ساخت جمعی است و در واقع تهیه زمین ، اخذ …

سهم مشاعات در پروژه های تعاونی ساز ادامه مطلب »