بررسی سرمایه گذاری در محدوده مروارید شهر

بررسی سرمایه گذاری در محدوده مروارید شهر

منطقه 22 تهران آخرین محدوده ضمیمه شده به تهران و مروارید شهر یکی از نواحی این منطقه است که دقیقا هم مرز با استان البرز است و به عنوان آخرین ناحیه قابل ساخت در غربی ترین نقطه تهران شناخته میشود . ساخت و ساز در این محدوده در جریان است اما تعداد افراد کمی در …

بررسی سرمایه گذاری در محدوده مروارید شهر ادامه مطلب »